تجربه های آموزشی کلاس اولی ها

آزمون عملکردی درس علوم پایه اول ابتدایی(مشخص کردن قسمت های گیاه) 

  به نام خدا

نام و نام خانوادگی: ...........................        

بستان ولی عصر مینا دشت

آزمون عملکردی درس علوم پایه اول ابتدایی(مشخص کردن قسمت های گیاه)    دی ماه1388

   تصویر یک گیاه و قسمت های مختلف آن را در چهار گوش داده شده بکش.

 

                       گل

                                    برگ

                        ساقه

                                   ریشه

(سپس با خط راست هر قسمت را به نام خودش وصل کن).

حالا قسمت های مختلف را رنگ آمیزی کن. 

 

 

 

 

از هر مداد رنگی که استفاده کرده ای، نمونه اش را جلوی هر قسمت بکش.

ریشه                            ساقه    

              

برگ                           گل

 

 

 کدام قسمت گیاه، همیشه درون خاک است؟ ..................

کدام قسمت گیاه، آب را از زمین می گیرد و به قسمت های دیگر گیاه می رساند؟  ....................

گل تبدیل به  ......................   می شود.

میوه از  .....................  نگه داری می کند.

 

تصویر دانه های سه گیاه را بکش و اسم میوه هایش را بنویس.

       ----------------------------------

     ---------------------------------

    ----------------------------------

 

ردیف فراگیر بسیار خوب خوب قابل قبول نیاز به تلاش و آموزش دارد
۱ فراگیر گیاه را صحیح کشید.                                         
۲ قسمت های گیاه را مشخص کرده است.
۳ دقت در انجام فعالیت دانه ها داشته است .
۴ به نظم و تميز بودن کارش توجه کرده است.

توصیه معلم:

نظر والدین:                                                                 

 موفق باشید    

نوشته شده توسط عظیمه کریمیان | لینک ثابت | موضوع: |