تجربه های آموزشی کلاس اولی ها

شعر حروف الفبا 

شعر حروف الفبا

روزاي اولي که پا مي گذاشتم تو کلاس 

                           گوييا اومده بودم به يه باغ پر گيلاس

وقتي که درس شروع کردي برام     

                                  گوييا جون مي گرفتند همه بال و پرام

مني که سواد نداشتم براي مشق و حساب   

                      حالا هم مي خونم هم مي نويسم تو کتاب

الف اول درس نشانگر اقاقيه  

                                ميم درس مسافراي قايقاي باديه

صاد درس هر جا باشد صداقت 

                       مثل ر که راضي بودن يا همون رضايت

چرا اصلا نمي گيم سين که همون سخاوت 

                          يا همون شين که شميم لاله و شهادت

ب ي درس بهاري گشتن تو کلاس 

                                    ياي آخر کتاب بوي خوش گلاي ياس

وقتي خ يادم مي ياد خنده مي شينه رو لبام

                             ديگه من يادم ميره کبوتراي تو دام

قاف درس گفتن شعر و قافيه

                               فکر کنم براي اين خط همين مصراع کافيه

درس غين درس زدودن غم 

                                   هر چه از خوبي تو بگم کم

درس عين عاشقي و عبادت 

                                      يا که سر زدن به بيمار و همون عيادت

اما پ پاييز و يادم مياره  

                                  لحظه جدا شدن که اشک ماتم مي باره

درس ج جودني و جسارت 

                                       تو محيط مدرسه رقابت

درس دال دليري و دلاوريست 

                                         درسي که هميشه نمرش شده بيست

اي معلم تو مثال باغبوني که مي خوام بگم سپاس 

                      براي زحمت پروراندن گلاي ياس

يا مي خوام بگم که من دوست دارم 

                                    چون که من هر چي دارم از تو دارم

اين الفباي که گفتم همه رمز زندگيست

                       توي جدول الفبا ديگه هيچ جاش خالي نيست

ديگه حرفي برا گفتن ندارم

                                     سين ساکت شدن و ديگه به يادم مي يارم

سين و کاف و واو و ت و ميم لام  ( سکوت )

                      اين حرف نشانگر ختم کلام ( وسلام )

 

نوشته شده توسط عظیمه کریمیان | لینک ثابت | موضوع: |